Skip to content

Miks osaleda?

Programmis osalemine aitab ettevõttel arendada enda pakutavat innovaatilist lahendust, kiirendada lahenduse prototüüpimist ja rakendamist ning suurendada investorite jaoks valmisolekut. Meeskonnad saavad individuaalset toetust, mis on kohandatud nende vajadustele, aidates saavutada seatud eesmärki ning jõuda nii äriliselt kui ka tehnoloogiliselt järgmisele tasemele. Osalemine programmis avab uksed uuenduslike lahenduste loomiseks ja keskkonnamõju vähendamiseks, aidates realiseerida oma ettevõtte täielikku potentsiaali.

Registreerimine avatud 02.05 - 09.06

Kellele programm mõeldud on?

Kiirendi koosneb eel- ja põhiprogrammist. Kandideerides eelprogrammi, avaneb võimalus jõuda põhiprogrammi.

Kandideerimistingimused: 

 • Oled noor ettevõtte, kes keskendub rohepööret võimestava toote või teenuse arendamisele. Noor ettevõte on alates 2018. aastast asustatud iduettevõte. 
 • Sinu arendatavat toodet või teenust pole veel Eestis rakendatud. 
 • Sinu ettevõttel on selge eesmärk, mida soovid kiirendi programmis saavutada.
 • Sinu tiimil on skaleeritav ärimudel ning turupotentsiaaliga idee, mis lahendab kohaliku tasandi liikuvuse ja logistikaga seotud väljakutsed. Oluline on esmane arusaam potentsiaalsest sihtrühmast.
 • Eelistame meeskondi, kellel on olemas loodava lahenduse esmane prototüüp.
 • Meeskonnas peavad olema olemas vajalikud kompetentsid nii toote- kui ka äriarenduses. Puuduvate kompetentside korral peab meeskonnal olema valmidus nende kaasamiseks programmi jooksul.
 • Kandideerimine toimub Dealum platvormil. 
 • Kandideerimisperiood kestab mai-juuli. 

Mentorlusest

Kõigile osalevatele meeskondadele pakutakse mentorlust ja toetust kogu programmi vältel.

Eelprogrammis:

Personaalne äriarenduse juhtmentor:

Iga meeskond saab endale personaalse äriarenduse juhtmentori, kes toetab ja jälgib meeskonna arengut kogu eelprogrammi vältel. Juhtmentori peamine roll on aidata meeskonnal hoida fookust arendustegevusega edasiliikumisel ning toetada kvaliteetsete Projektikavandite valmimist.

Valdkondlikud ekspertidest mentorid:

Meeskonnad saavad kasutada erinevate äri- ja tehnoloogiaarenduse valdkondlikest ekspertidest mentorite tuge vastavalt vajadusele.

Põhiprogrammis:

Personaalne äriarenduse ja tehnoloogiaarenduse juhtmentor:

Iga meeskond saab endale personaalse äriarenduse ja/või tehnoloogiaarenduse juhtmentori, kes toetab meeskonda kogu programmi vältel nende arengukavas määratletud eesmärkide ja tulemuste saavutamisel.

Valdkondlikud ekspertidest mentorid:

Lisaks personaalsetele juhtmentoritele saavad meeskonnad kasutada ka valdkondlike ekspertide mentori tuge vastavalt vajadusele.

Grupimentorluse sessioonid:

Regulaarsed sessioonid, kus kogenud mentorid annavad tagasisidet ning toetavad üksteist, võimaldades meeskondadel õppida teiste kogemustest ja laiendada kontaktvõrgustikku.

Arengukiirendi põhiprogrammis on igal osaleval meeskonnal võimalik kasutada erinevaid äri- ja tehnoloogiaarenduse teenuseid kokku kuni 30 000 euro mahus. Eelprogrammis pole võimalik teenuseid osta.

Oluline! Kordame, et arengukiirendi koosneb kahest osast: eelprogramm ja põhiprogramm. Eelprogrammis ei ole võimalik teenuseid osta. Teenuseid on võimalik osta ainult põhiprogrammi jõudnud meeskondadel.

Kliimamõjude hindamine

Arengukiirendi programmis hinnatakse keskkonnamõjusid, sealhulgas kasvuhoonegaaside (KHG) heidet ja kliimamuutustega kohanemise võimet vastavalt tunnustatud metoodikale. Arengukiirendi programmis viivad hindamisi läbi keskkonnamõjude hindamise eksperdid.

KHG/kliimamuutuste hindamine:
 • Kasvuhoonegaaside jalajälje arvutamisel järgitakse rahvusvahelist tunnustatud standardit, mis hõlmab seitsme kasvuhoonegaasi heitkoguse hindamist.
 • Emissioonid jaotatakse kolme mõjualasse (scoopi): otsesed emissioonid (ettevõtte enda tegevusest), kaudsed emissioonid (sisseostetud energia tarbimisest), muud kaudsed heitmed (nt transporditeenusest tulenev heide).
 • Projektide KHG hindamisel kasutatakse Euroopa Investeerimispanga metoodikat, mis hõlmab absoluutset heidet, heite lähtetaset ja suhtelist heidet.
DNSH hindamine:
 • "Ei kahjusta oluliselt" põhimõtte järgi hinnatakse, kas majandustegevus või projekt tekitab olulist kahju keskkonnale.
 • Hindamisel arvestatakse kuut keskkonnaeesmärki, sh kliimamuutuste leevendamine ja kohanemine, vee ja mereressursside kaitse, ringmajandus jne.
 • Hindamisel jälgitakse kõigi keskkonnaeesmärkide täitmist ja kahjuliku mõju vältimist.
 • Hindamisel kasutatakse esmalt lihtsustatud hindamist, misjärel vajadusel liigutakse põhjalikuma hindamise juurde.
 • Detailsem hindamine hõlmab lahenduste või leevendusmeetmete esitamist ja rakendamist vastavalt "ei kahjusta oluliselt" põhimõttele.

Hindamiseks on vajalik koguda erinevaid andmeid, mis võimaldavad hinnata ettevõtte keskkonnamõjusid, sealhulgas energiakasutust, jäätmete käitlemist, saaste vältimist, ressursikasutuse jälgimist jne. Lisaks võib hindamise käigus küsida täiendavaid andmeid, mis peegeldavad projekti olemust ja konteksti.

Kontakt

Pirko Konsa

Rene Tõnnisson

Programmijuht
rene@bia.ee

Sigrid Mölder

Turunduse projektijuht sigrid.molder@teaduspark.ee

Liikuvuse ja logistika rohekiirendi projekti elluviimist toetavad: